ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล

คุณวุฒิ

- อ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2501
- อ.ม.(ภาษาไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2503
- Master of Arts. School of Oriental and African Studies, University of London, พ.ศ. 2505
- ปริญญา วปอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน


[ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
[ Back to top ]