ข้อมูลบริการวิชาการภาควิชาภาษาไทยปี 2549

รศ.สุกัญญา   สุจฉายา

- วิทยากรบรรยายเรื่อง
ตำนานประจำถิ่น
ในงาน   โครงการพัฒนาบุคลากร  ณ  จังหวัดเชียงรายและพะเยา
จัดโดย  สำนักวรรณกรรมและปวศ. กรมศิลปากร
วันที่  19-22  มกราคม  2549

-  วิทยากรบรรยายเรื่อง
การเขียนเรื่องและการวาดภาพประกอบนิทานพื้นบ้านสำหรับเด็กจังหวัดยะลา
ในงาน   การสร้างหนังสือนิทานพื้นบ้านสำหรับอุทยานการเรียนรู้จังหวัดยะลา
จัดโดย   มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, TK PARK
วันที่  4-6  พฤษภาคม  2549

-  วิทยากรบรรยายเรื่อง
การเขียนเรื่องและการวาดภาพประกอบนิทานพื้นบ้านสำหรับเด็กจังหวัดมหาสารคาม
ในงาน   การสร้างหนังสือนิทานพื้นบ้านสำหรับอุทยานการเรียนรู้จังหวัดมหาสารคาม
จัดโดย   มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, TK PARK
วันที่  18-20  พฤษภาคม  2549

-  วิทยากรบรรยายเรื่อง
คติชนคนกับไก่ : ประสบการณ์วิจัยสหสาขา
จัดโดย     อาศรมวิจัย    คณะอักษรศาสตร์
วันที่   27  กรกฎาคม  2549                เวลา   12.00 – 13.00 น.

-  วิทยากรบรรยายเรื่อง
ตำนานวีรบุรุษท้าวฮุ่งท้าวเจือง
ในงาน  โครงการอบรมความรู้ด้านคติชนวิทยา “รายการเปิดประเด็นทางคติชนวิทยา ครั้ง
ที่ 3”
จัดโดย   คณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่  29  เมษายน  2549                     เวลา  09.00 – 12.00 น.

-  วิทยากรบรรยายเรื่อง
พื้นฐานวรรณกรรมอีสาน
ในงาน   สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาสนธรรมคีตา : ทำนองธรรมอีสาน” ณ หอสมุด
แห่งชาติ
จัดโดย   สำนักวรรณกรรมและปวศ.  กรมศิลปากร
วันที่  20  กรกฎาคม  2549 เวลา  09.45 – 10.45 น.

-  วิทยากรบรรยายเรื่อง
คุณธรรมในวรรณกรรมไทย
ในงาน   เสวนา “คุณธรรมในวรรณกรรมไทย” ณ ร้านหนังสือริมขอบฟ้า
จัดโดย   มูลนิธิเล็ก-ประไพ   วิริยะพันธ์
วันที่   10  พฤศจิกายน  2549             เวลา   17.30 – 19.30 น.

- วิทยากรบรรยายเรื่อง
นิทานพื้นบ้านไทย
ในงาน   รายการโทรทัศน์เรื่อง “หนังสือของพ่อ” ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5
จัดโดย   โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน
วันที่   7  มกราคม  2550                      เวลา  08.08 – 09.00 น.

-  วิทยากรบรรยายเรื่อง
ในงาน   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมล้านนา
ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย   สกว.
วันที่   26  มกราคม  2550                   เวลา  13.30 – 14.15 น.

-  วิทยากรบรรยายเรื่อง
เพลงพื้นบ้านของไทย
ในงาน   เดินตามรอยครู เชิดชูเพลงเก่า น้อมเกล้าฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ
ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสมเด็จพระเทพฯ หอสมุดแห่งชาติ
จัดโดย   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วม กับห้องสมุดดนตรี
วันที่   19  พฤษภาคม  2550               เวลา   12.00 – 16.00 น.

-  วิทยากรบรรยายเรื่อง
วิจารณ์บทความ 2 บทความ
ในงาน   ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง คติชนวิทยา : รากแก้วมนุษยชาติและการจัดการ
จัดโดย   มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา
วันที่   9  สิงหาคม  2550                     เวลา  10.15 – 12.00 น.
[ Back to top ]