ประวัติ

ผลงานทางวิชาการ
๑.เป็นประธานอบรมครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ตามนโยบายการให้บริการทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา ๖ ปี ติดต่อกันตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘–๒๕๓๓
๒.เผยแพร่ความรู้ทางภาษาไทยแก่สื่อมวลชน ทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ ปาฐกถา และพิมพ์บทความในวาระครบ ๗๐๐ ปี ลายสือไท และในโอกาสอื่นๆ
๓.ปาฐกถาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย บาลี และสันสกฤตในมหาวิทยาลัยต่างๆ วิทยาลัยครู และโรงเรียนรัฐบาล
๔.รวมบทความทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีไทย รวมเล่มตีพิมพ์แล้ว ๓ เล่ม คือ ศักดิ์ศรีนิพนธ์ (พ.ศ.๒๕๑๗) ศักดิ์ศรีวรรณกรรม (พ.ศ.๒๕๑๗) และวรรณวิทยา (พ.ศ.๒๕๓๔)
๕.อธิบายคำในสารานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานประมาณ ๘๐ คำ
๖. อธิบายคำในสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน ของราชบัณฑิตยสถานประมาณ ๒๐ คำ
๗.”ภาษาไทย ๕ นาที” ประมาณ ๒๕๐ ตอน มอบให้สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

งานแปล
๑.แปลวรรณกรรมสันสกฤต เป็นพากย์ไทย ลงพิมพ์ในสตรีสารประมาณ ๑๐๐กว่าเรื่อง
๒.แปลประวัติศาสตร์จีนฉบับสังเขป
๓.แปลวรรณกรรมบางเรื่องของรพินทรนาถ ฐากูร
[ Back to top ]